Főoldal » Archív » Román embercsempészek ellen emeltek vádat Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te vádat emelt két román fér­fi­val szem­ben, akik 2020. feb­ru­ár 24-én, Újmo­hács köze­lé­ből a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő tíz szír mig­ránst akartak két autó­val Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a her­ceg­szán­tói határ­ren­dé­szek elfog­ták őket.

A vád sze­rint az egyik román vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély bízta meg azzal Auszt­ri­á­ban, hogy a szerb-magyar állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő beván­dor­ló­kat Her­ceg­szán­tó köze­lé­ben fel­ve­gye, majd őket a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A sike­res szál­lí­tá­sért az isme­ret­len meg­bí­zó sze­mé­lyen­ként 200 eurót ígért.

A vád­lott a meg­bí­zást elfo­gad­ta, és szólt Romá­ni­á­ban tar­tóz­ko­dó roko­ná­nak - az ügy másik vád­lott­já­nak -, hogy fizet­sé­gért ő is vegyen részt az ember­csem­pé­szés­ben. A két vád­lott 2020. feb­ru­ár 24-én, éjjel 1 óra­kor talál­ko­zott Baján egy par­ko­ló­ban, majd két autó­val elhaj­tot­tak a meg­bí­zó­juk által meg­adott hely­re, az újmo­há­csi komp­ki­kö­tő közelébe.

Itt fel­vet­tek a két gép­ko­csi­ba tíz szír mig­ránst, majd elin­dul­tak Baja felé. A vád­lot­tak tud­ták, hogy a beván­dor­lók a szerb-magyar határt ille­gá­li­san lép­ték át, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű­en nem tar­tóz­kod­hat­nak. Haj­na­li 2 óra körül a her­ceg­szán­tói határ­ren­dé­szek az 5107-es számú főúton azon­ban meg­ál­lí­tot­ták a gép­ko­csi­kat, így az ember­csem­pé­sze­ket és a mig­rán­so­kat elfog­ták.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­takat a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó börtön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. A vád­lottak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.