Főoldal » Hírek » Román embercsempészt állított az ügyészség bíróság elé - rendőrségi fotókkal -a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, két alka­lom­mal is segít­sé­get nyúj­tott, össze­sen 20 szír állam­pol­gár­nak az állam­ha­tár meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlépéséhez.

A vád sze­rint a román férfi egy Auszt­ri­á­ban műkö­dő, ember­csem­pé­szés elkö­ve­té­se cél­já­ból lét­re­jött bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, mint gép­ko­csi­ve­ze­tő vál­lal­ta segít­sé­get nyújt ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek abban, hogy Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba jus­sa­nak. A vád­lott min­den csem­pé­szett sze­mély után 150 eurót kapott.

Az elkö­ve­tő a meg­bí­zó­ja által meg­ha­tá­ro­zott helyen vette fel a mig­rán­so­kat, akik koráb­ban, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, isme­ret­len helyen és isme­ret­len ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel lép­ték át a magyar határt. A vád­lott részé­re az álta­la hasz­nált gép­jár­mű­vet is a bűn­szer­ve­zet biz­to­sí­tot­ta, illet­ve fedez­te a költségeket.

A román ember­csem­pész első alka­lom­mal 2021. decem­ber végén, Sze­ged köze­lé­ben vette fel azt a 7 szír állam­pol­gárt, aki­ket sze­mély­au­tó­val az osztrák-magyar állam­ha­tár­hoz szál­lí­tott. A máso­dik alka­lom­mal 2022. janu­ár 3-án, Győr­nél vett fel 13 szin­tén szír állam­pol­gárt és őket Ólmod tele­pü­lés­re vitte. Uta­sai mind­két­szer til­tott módon, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül men­tek tovább Ausztriába.

A ter­hel­tet – miu­tán a csem­pé­szett sze­mé­lyek Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­ták – 2022. janu­ár 3-án, Ólmod terü­le­tén a rend­őr­jár­őr elfogta.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – üzlet­sze­rű­en és bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 6 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, 1 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt, vala­mint 10 évre kiuta­sí­tott Magyar­or­szág terü­le­té­ről,  és elko­boz­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált mobiltelefonokat.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész a vád­lott ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, továb­bá az elkö­ve­tés­hez hasz­nált gép­jár­mű elkob­zá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. A vád­lott védő­je eny­hí­té­sért, vala­mint az üzlet­sze­rű­ség és a bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­tés mel­lő­zé­se miatt fellebbezett.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:  https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-vas-megyei#1