Főoldal » Hírek » Román embercsempészt állítottak bíróság elé - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt szer­dán bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit 2021. júli­us 23-án fog­tak el a 8. számú főúton Kar­akó tér­sé­gé­ben, amint hét szír állam­pol­gárt - köz­tük egy két éves gyer­me­ket - szál­lí­tott a gépkocsiján.

A vád sze­rint a vád­lott egy román sze­méllyel álla­po­dott meg abban, hogy anya­gi haszon fejé­ben szál­lít a nyu­ga­ti határ köze­lé­be olyan sze­mé­lye­ket, akik koráb­ban a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel érkez­tek Magyarországra.

A vád­lott Móra­ha­lom köze­lé­ben vette fel a szí­re­ket, akik közül öten a gép­ko­csi­ban, ket­ten pedig a cso­mag­tar­tó­ban utaztak.

A vád­lott­nak nem ez volt az első útja, pár nap­pal koráb­ban is szál­lí­tott öt, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó sze­mélyt a nyu­ga­ti határ közelébe.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit három év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és hat évre kiuta­sí­tott az ország területéről.