Főoldal » Hírek » Román férfi csempészett egyiptomiakat - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki 3 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyip­to­mi állam­pol­gá­rok már hosszabb ideje Romá­ni­á­ban tar­tóz­kod­tak és egy közös­sé­gi média felü­le­ten meg­ál­la­pod­tak ember­csem­pé­szek­kel abban, hogy Buda­pest­re jut­tat­ják őket. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. ápri­lis 3. nap­ján fel­vet­te őket, majd rövid­del 21 óra előtt a román-magyar határ­hoz szál­lí­tot­ta és kirak­ta uta­sa­it azzal, hogy sétál­ja­nak át a zöld­ha­tá­ron. A Nagy­la­ki Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség hőka­me­ra keze­lő­je ész­lel­te az ille­gá­lis határ­át­lé­pést és azt, hogy 3 sze­mély egy gép­ko­csi­hoz fut és abba beszáll, melyet rövid­del köve­tő­en a rend­őrök  iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén a mai napon fog dönteni.