Főoldal » Archív » Rongálás és garázdaság egy győri munkásszállón - Fotóval

A Győri Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­gé­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol egy 26 éves fér­fit, aki 2018 decem­be­ré­ben tört-zúzott egy győri mun­kás­szál­lón.

Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő román férfi a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint kitép­te a helyé­ről a szo­bá­já­hoz tar­to­zó mos­dó­ban a WC tar­tályt, és a WC csé­szét, majd a mosdó ajta­ját is. Ezt köve­tő­en pedig betör­te a lép­cső­ház egyik abla­kát.

A ron­gá­lás­tól elázott az egy eme­let­tel lej­jebb lévő lakás is.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nye­i­vel mint­egy 70.000 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a bűnös­sé­gét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt.