Főoldal » Hírek » Rongált a két garázda fiatal - videóval és fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két  fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik vas­úti meg­ál­ló­hely infor­má­ci­ós táb­lá­ját ron­gál­ták meg, egyi­kük motor­ke­rék­párt hasz­nált enge­dély nélkül. 

A vád­irat sze­rint a két fia­tal 2022. május 08-09. között a szári vas­úti meg­ál­ló­hely infor­má­ci­ós táb­lá­ját kővel meg­dob­ták, így annak üve­gét kitör­ték, ezzel 365.120 forint kárt okoztak.

Az elkö­ve­tők 2022. május 12-én, a bics­kei vas­út­ál­lo­má­son fel­száll­tak a Tata­bá­nya felé köz­le­ke­dő vonat­ra. A fiúk­nak nem volt érvé­nyes menet­je­gyük, ezért őket a jegy­el­len­őr leszál­lí­tot­ta a szári vas­út­ál­lo­má­son. Az elkö­ve­tők emi­att a vas­úti menet­ren­det tar­tal­ma­zó plexi táb­lát ököl­lel betör­ték, ezzel abban 75.500 forint kárt okoztak.

Az egyik vád­lott 2022. május 15-én, éjjel, a tata­bá­nyai vas­út­ál­lo­más kerék­pár táro­ló­já­ból kitol­ta a 153.120 forint érté­kű, le nem zárt elekt­ro­mos motor­ke­rék­párt azért, hogy azt hasz­nál­ja, végül a táro­ló köze­lé­ben lerak­ta. Az elekt­ro­mos motor­ke­rék­párt a nyo­mo­zó ható­ság a szem­le alkal­má­val meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek visszaadta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két fia­tal­lal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re tett indít­ványt, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, hogy a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nak. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta maga­tar­tá­si sza­bály­ként annak elő­írá­sát, hogy ha nem foly­tat­nak tanul­má­nyo­kat, akkor léte­sít­se­nek beje­len­tett mun­ka­vi­szonyt, vagy vegyék fel a kap­cso­la­tot az álla­mi fog­lal­koz­ta­tá­si szerv­vel, vagy helyi önkor­mány­zat­nál köz­fog­lal­koz­ta­tás­ra jelentkezzenek.

A fel­vé­telt a biz­ton­sá­gi kame­ra készítette.