Főoldal » Hírek » Rossz minőségű vízipipa dohányt állított elő - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás és rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­nak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vádat emelt egy a fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy buda­pes­ti gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja­ként 2020. év már­ci­u­sá­tól két ingat­lan­ban olyan vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt, mely­be dohány helyett fafor­gács és fűrész­por került. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2020. év már­ci­u­sá­tól egy esz­ter­go­mi és egy buda­pes­ti ingat­lan­ban közel 25.000 kg vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben vett részt úgy, hogy a dohány helyett fafor­gács, illet­ve fűrész­por került a kész­ter­mé­kek­be. Mivel a dohány­gyárt­má­nyok a tar­tal­mu­kat tekint­ve hami­sít­vá­nyok, így rossz minő­sé­gű ter­mé­kek­nek minő­sül­nek. A vád­lott a vízi­pi­pa­do­hány gyár­tá­sá­hoz adó­rak­tá­ri enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a ter­mé­kek elő­ál­lí­tá­sa, táro­lá­sa és szál­lí­tá­sa ható­sá­gi enge­dély nél­kül tör­tént, így az elő­ál­lí­tott vízi­pi­pa­do­hány adó­zás alól elvont­nak minő­sül. A dohány­ter­mék után a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nem fizet­te meg a jöve­dé­ki adót és az ÁFA-t, így össze­sen 818.289.005 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se révén 885.500 forint­tal gazdagodott.

A Komárom- Esz­ter­gom Megyei főügyész­ség egyez­sé­get kötött a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lot­tal és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék hagy­ja jóvá az egyez­sé­get, továb­bá annak meg­fe­le­lő­en a fér­fi­val szem­ben 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést, 2 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, ezen túl­me­nő­en 885.500 forint­ra ren­del­jen el vagyonelkobzást.