Főoldal » Archív » Rosszul reagált a közlekedési helyzetben – halálos balesetet okozott

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a jármű veze­tő­jé­vel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat

A vád­lott 2017. már­ci­us 3-án este Nyír­áb­rány felől Vámosp­ércs irá­nyá­ba haladt sze­mély­gép­ko­csi­val a 48-as számú főúton.

Lakott terü­le­ten kívül, a főút jobb szé­lén, a for­ga­lom­mal szem­ben állva sza­bály­ta­la­nul, de kivi­lá­gít­va vára­ko­zott egy személygépkocsi.

A vád­lott a jár­mű­vé­vel meg­kö­ze­lí­tet­te a vára­ko­zó autót, majd azt jobb oldal­ra letér­ve, a füves útpad­kán át kerül­te ki. Ezen köz­le­ke­dé­si manő­ver során azon­ban mint­egy 78 km/h sebes­ség­gel halad­va elütöt­te a füves részen, a kivi­lá­gí­tott sze­mély­gép­ko­csi bal olda­la mel­lett álló sértettet.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy rövid idő eltel­té­vel a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gé­se – nem a látá­si és útvi­szo­nyok­nak, az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te a gép­jár­mű­vet – és a sér­tett halá­la között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.