Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ruhájuk alá rejtették a lopott ruhákat – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás­sal vádol két fér­fit, akik új mun­ka­ru­há­kat lop­tak egy gyár öltözőjéből.

A vád­irat sze­rint a két vád­lott egy Szi­get­vár kör­nyé­ki cement­gyár­ban dol­go­zott. 2023. május 19-én dél­után azért, hogy új mun­ka­ru­há­kat lop­ja­nak, bemen­tek az öltö­ző­be, ahol a sér­tet­tek nyi­tott szek­ré­nyek­ben, illet­ve pado­kon helyez­ték el az új ruha­da­ra­bo­kat. A vád­lot­tak három sér­tett tulaj­do­ná­ban levő nad­rá­go­kat, kabá­to­kat, becso­ma­golt póló­kat vet­tek maguk­hoz. A ruha­da­ra­bo­kat saját ruhá­za­tuk­ba rej­tet­ték, majd elhagy­ták az öltö­zőt. A lopott ruhák érté­ke össze­sen 450.289 forint volt.

Az elkö­ve­tő­ket az öltö­ző elő­te­ré­ben levő kame­ra fel­vé­te­le alap­ján azonosították.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a két fér­fit társ­tet­tes­ként vádol­ja három rend­be­li kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel. Vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Szi­get­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zést hoz­zon és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.