Főoldal » Archív » Ruhát akartak lopni, de a biztonsági őr lebuktatta őket

Egy veszp­ré­mi bel­vá­ro­si ruha­üz­let­ből fize­tés nél­kül akart ruhá­kat elvin­ni két lány. A vád­irat sze­rint miu­tán a bolt­ban körül­néz­tek, több ruha­ne­műt is maguk­hoz vet­tek és mind­ket­ten a pró­ba­fül­ké­be vonul­tak. A fia­tal­ko­rú vád­lott köröm­ol­ló­val a saját magá­nak szánt far­mer­nad­rág­ról és a társa részé­re meg­sze­rez­ni kívánt fel­ső­ről levág­ta az áru­vé­del­mi esz­közt, a ruhá­kat pedig a tás­ká­já­ba rej­tet­te. A levá­gott áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket egy eladó kabát zse­bé­be rej­tet­te, ame­lyet koráb­ban magá­val vitt a pró­ba­fül­ké­be. A vád­lot­tak a kabá­tot más ruhák­kal együtt vissza­vit­ték és vásár­lás nél­kül, a pénz­tá­ron keresz­tül akar­tak távoz­ni. A vád­lot­tak visel­ke­dé­se viszont gya­nús lett a biz­ton­sá­gi őrnek és meg­ál­lí­tot­ta őket a kijá­rat­nál, ahol végül elő­ke­rül­tek a lopott ruhák.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Ruhát akar­tak lopni, de a biz­ton­sá­gi őr lebuk­tat­ta őket