Főoldal » Archív » Saját apját és anyját bántalmazta – vádemelés egy fiatalkorú ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 16 éves géd­er­la­ki fiú ellen, aki 2017 már­ci­u­sá­ban itta­san az apját ököl­lel meg­ütöt­te, anyja kezét egy kés­sel meg­vág­ta és az utcán is garázdálkodott.

A 16 éves fiú szü­le­i­vel él Géd­er­la­kon ren­de­zett körül­mé­nyek között, de gyak­ran fogyaszt alko­holt, mely­től agresszív­vé válik. 2017. már­ci­us 25-én este a fiú itta­san érke­zett haza a szü­lői házba. Ezt szü­lei szóvá is tet­ték, mire a fia­tal­ko­rú vád­lott az apjá­ra támadt. Dula­kod­ni kezd­tek, majd a vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te apja fejét.

Ekkor a szü­lők közöl­ték, hogy hív­ták a rend­őr­sé­get, mire a fiú egy kony­ha­kést vett magá­hoz és kiment az utcá­ra. Itt elkez­dett egy kukát rug­dos­ni és azt ordí­tot­ta, hogy jöhet bár­mi­lyen rend­őr, le fogja szúr­ni. Eköz­ben a fiú hado­ná­szott is a kés­sel. Édes­any­ja utána ment, hogy lecsil­la­pít­sa és elve­gye tőle a kést. Ezt a vád­lott nem hagy­ta, tovább hado­ná­szott és a kés­sel egy­szer meg­vág­ta anyja jobb alkarját.

Végül sike­rült az anyá­nak a kést elven­ni és kiér­ke­ző rend­őrök a fiút elő­ál­lí­tot­ták. A bán­tal­ma­zás miatt a szü­lők 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek és mind­ket­ten kér­ték fiúk meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A fia­tal­ko­rú vád­lott már koráb­ban is össze­üt­kö­zés­be került a tör­vénnyel: jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint egy másik ügy­ben az ügyész­ség elha­lasz­tot­ta vele szem­ben a vádemelést.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 2 rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­gén kívül garáz­da­ság vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.