Főoldal » Archív » Saját apjától lopott, anyját bántalmazta – vádemelés egy kiskunhalasi férfi ellen

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 38 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki az apjá­tól tele­ví­zi­ót, más műsza­ki cik­ke­ket és fest­mé­nye­ket lopott, any­ját pedig rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta és ret­te­gés­ben tar­tot­ta.

 A 38 éves vád­lott évek óta rend­sze­re­sen fogyaszt kábí­tó hatá­sú anya­go­kat és any­já­val él közös ház­tar­tás­ban Kis­kun­ha­la­son. A vád­lott apja koráb­ban elköl­tö­zött tőlük, de a koráb­bi lakó­he­lyén egy lak­részt elzárt a vád­lott elől, ahol sze­mé­lyes hasz­ná­la­ti tár­gya­it és érté­ke­it tar­tot­ta.

A vád­lott 2016 decem­be­re és 2017. feb­ru­ár 21. napja közöt­ti idő­ben az ajtót berúg­va bement apja szo­bá­já­ba és onnan több alka­lom­mal külön­fé­le érté­ke­ket – így tele­ví­zi­ót, más műsza­ki cik­ke­ket és 3 db fest­ményt – lopott össze­sen 227.000 forint érték­ben. A vád­lott a lopott dol­go­kat elad­ta és káros szen­ve­dé­lyé­re köl­töt­te. Apja kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét a sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás miatt.

A vád­lott a kábí­tó hatá­sú anya­gok­tól rend­sze­re­sen kiszá­mít­ha­tat­lan­ná, agresszív­vé vált és ilyen­kor napi rend­sze­res­ség­gel szi­dal­maz­ta, sér­te­get­te és ret­te­gés­ben tar­tot­ta 66 éves any­ját. Ezen alkal­mak­kor a vád­lott rend­sze­re­sen ütöt­te, rúgta és fel is lökte a kora miatt csak kor­lá­to­zot­tan véde­kez­ni képes asszonyt.

Utol­já­ra 2017. már­ci­us 4-én egy össze­szó­lal­ko­zás során a vád­lott rátá­madt az any­já­ra, két­szer ököl­lel meg­ütöt­te, köz­ben pedig a fal­hoz szo­rí­tot­ta. A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott­nál a rend­őrök dro­got is talál­tak, ami miatt külön eljá­rás indult elle­ne.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­tén kívül lopás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a lopás­ból szár­ma­zó gaz­da­go­dás ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni vele szem­ben. Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, az ügyész­ség sze­rint a fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.