Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Saját falujában tört fel házakat a somogyszili férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki lakó­he­lyén fosz­tott ki ingatlanokat.

A fia­tal somogy­szi­li férfi - hely­is­me­re­tét kihasz­nál­va - 2018 októ­be­ré­ben két olyan csa­lá­di házat kere­sett fel, ame­lyek­ről tudta, hogy azo­kat nem lak­ják állan­dó jel­leg­gel, de érté­ke­ket tar­ta­nak ben­nük. A vád­lott mind­két ház­nál átmá­szott a kerí­té­sen, majd az abla­ko­kat benyom­va jutott a lakó­tér­be. A férfi az egyik ingat­lan­ból több mint 30.000 forint érték­ben lopott el hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – plé­det, mozsa­rat, kakuk­kos órát, vér­cu­kor­mé­rőt –, és tar­tós élel­mi­sze­re­ket, míg a másik­nál kuta­tott ugyan, de végül nem vitt el semmit.

A vád­lott 2018 novem­be­ré­ben falu­já­ban még egy csa­lá­di házba tört be a bejá­ra­ti ajtót befe­szít­ve, ahon­nan éksze­re­ket, cso­ko­lá­dé­kat, kávét és ita­lo­kat zsák­má­nyolt össze­sen 81.550 forint értékben.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, fia­tal fel­nőtt vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.