Főoldal » Hírek » Saját házában bántalmazta és rabolta ki a sértettet – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­vel szem­ben, aki a sér­tet­tet az ott­ho­ná­ban bán­tal­maz­ta, majd kirabolta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 19 éves férfi tavaly ősszel ittas álla­pot­ban keres­te fel a sér­tet­tet. Őt a sér­tett még az udvar­ban távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, de a fia­tal­em­ber ennek nem tett ele­get, sőt követ­te a sér­tet­tet a házá­ba, ahol a nyug­dí­ját köve­tel­te tőle. Mivel a sér­tett a köve­te­lés­nek nem tett ele­get, az elkö­ve­tő több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te őt, mely bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös arc­csont­tö­rést szen­ve­dett el. Ezután a fia­tal­em­ber kutat­ni kez­dett a ház­ban, talált is egy rugós bics­kát, majd azt magá­hoz véve azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy ha nem adja oda a nyug­dí­ját, leszúr­ja. Ezt köve­tő­en foly­tat­ta a kutatást.

A vád­lott végül 7.800 forin­tot talált a sér­tett egyik nad­rág­zse­bé­ben, melyet magá­hoz vett és távo­zott a hely­szín­ről. Távo­zá­sa során azon­ban még egy­szer meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy ha meg­kap­ja a nyug­dí­ját és abból nem ad oda neki 50.000 forin­tot, le fogja szúrni.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel 13 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri járás­bí­ró­ág fogja meghozni.