Főoldal » Archív » Saját házában rabolták ki az idős biharnagybajomi sértettet

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség három vád­lott ellen fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Püs­pök­la­dá­nyi Járásbíróságra.

 Az I. r. és a fia­tal­ko­rú III. r. vád­lott élet­tár­sak, a II. r. vád­lott a III. r. fia­tal­ko­rú vád­lott test­vé­re, akik mind­annyi­an Bihar­nagy­ba­jom­ban, ugyan­ab­ban a ház­ban élnek sze­rény anya­gi körül­mé­nyek között.

 A vád­lot­tak 2017. már­ci­us 18-án a dél­utá­ni órák­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a köze­lük­ben lakó sér­tet­től pénzt sze­rez­nek akár erő­szak­kal is. A meg­be­szé­lést köve­tő­en meg­je­len­tek a sér­tett házá­nál, ahová a nyi­tott kert­ka­pun át jutot­tak be.

 Az I. és a II. r. vád­lot­tak a belül­ről egy fada­rab­bal betá­masz­tott bejá­ra­ti ajtót benyom­ták, miköz­ben III. r. fia­tal­ko­rú vádlott-társuk az udva­ron figyelt. Ezt köve­tő­en mind­hár­man bemen­tek a házba, majd a kony­há­ban ülő sér­tet­től az I. r. vád­lott kész­pénzt köve­telt és az idős fér­fit meg­ölés­sel fenye­get­te. Ez idő alatt a II. r. vád­lott a kony­há­ban talált fanye­lű kala­pá­csot a kezé­be véve köve­tel­te a pénz átadását.

 A sér­tett közöl­te a vád­lot­tak­kal, hogy nincs pénze, mire az I. r. vád­lott átku­tat­ta a férfi zse­be­it és elvett abból egy 1.000 forin­tost, majd azt a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te. Ezután a II. r. vád­lott is átnéz­te a sér­tett ruhá­za­tát, azon­ban abban pénzt vagy érté­ket nem talált, ezért a ház­ban tovább kuta­tott, majd vissza­tér­ve a kony­há­ba néhány kon­zer­vet és ins­tant levest vett magá­hoz, melye­ket a kabát­já­ba rej­tett. A lakás­ból való távo­zás során az I. r. vád­lott az ablak­ból eltu­laj­do­ní­tott még egy asz­ta­li órát is.

 A vád­lot­tak össze­sen 4.000,- forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely a nyo­mo­zás során lefog­la­lás­sal és a sér­tett­nek tör­té­nő kiadás­sal tel­jes egé­szé­ben megtérült.

 A bihar­nagy­ba­jo­mi férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során sérü­lést nem szenvedett.

 A II. r. vád­lott által hasz­nált fanye­lű kala­pács élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­köz­nek tekintendő.

 A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az I. r. erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház, a II. r. vád­lott ese­té­ben pedig bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá mind­két vád­lott kap­csán indít­ványt tett köz­ügyek eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra. A III. r. fia­tal­ko­rú vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indítványozta.