Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Saját lakásán verte agyon ivócimboráját a salgótarjáni férfi – rendőrségi fotókkal – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­ta­tott egy 28 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki ellen halált okozó testi sér­tés miatt nyo­moz­nak.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi 2023. szep­tem­ber 18-án, este érke­zett haza a laká­sá­ra a barát­já­val, aki­vel az aznap össze­kol­dult pén­zen és ita­lon össze­vesz­tek. A házi­gaz­da több alka­lom­mal meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a ven­dé­gét, utána lefe­küdt alud­ni.

A haj­na­li órák­ban fel­éb­red­ve ész­lel­te, hogy a meg­vert férfi nem léleg­zik. Meg­ijedt, de nem hívott men­tőt, hanem a lép­cső­ház har­ma­dik eme­le­té­ről lehúz­ta a tes­tet a tár­sas­ház előt­ti par­ko­ló­ba, két autó közé. 

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság őri­zet­be vette a fér­fit, aki már koráb­ban is volt bün­tet­ve súlyos testi sér­tés miatt.

Az ügyész­ség a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lye, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sa és meg­ne­he­zí­té­se meg­aka­dá­lyo­zá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­ványt tett a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró el is ren­delt.

A vég­zést az ügyész és a gya­nú­sí­tott tudo­má­sul vette, de a kiren­delt védő nem vett részt az ülé­sen, és ő is jogo­sult fel­leb­be­zés benyúj­tá­sá­ra, így bíró­ság dön­té­se még nem vég­le­ges.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tó­köz­le­mé­nye és fény­kép­fel­vé­te­lei a gya­nú­sí­tott elő­ál­lí­tá­sá­ról itt érhe­tő el:  https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalt-okozo-testi-sertes-buntett-miatt-nyomoznak# 

A halált okozó testi sér­tés súlyos bűn­cse­lek­mény, azt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.
Az önhi­bá­ból eredő ittas­ság nem menti az elkö­ve­tőt, hiszen az alko­hol hatá­sa köz­is­mert, ezért aki sze­szes italt fogyaszt, szá­mol­nia kell azzal, hogy leré­sze­ged­het, így tet­té­ért tel­jes bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­gel tar­to­zik, sőt, az ittas elkö­ve­tés súlyo­sí­tó körül­mény­nek szá­mít.