Főoldal » Hírek » Saját nagybátyját rúgta fejbe a nyílt utcán - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki egy csa­lá­di konf­lik­tus miatt nagy­báty­já­ra támadt Edelényben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott férfi 2021. júni­us 13-án dél­után Ede­lény bel­vá­ro­sá­ban ita­lo­zott, mikor ész­re­vet­te az utcán gya­lo­go­san köze­le­dő nagy­báty­ját. A vád­lott ekkor úgy dön­tött, hogy szá­mon kéri a fér­fit egy koráb­bi, a vád­lott fél­test­vé­rét érin­tő konf­lik­tus miatt. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott előbb fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy áll­jon meg, majd oda­ment hozzá és - mint­ha a sér­tett ezzel nem lett volna tisz­tá­ban -, elma­gya­ráz­ta neki, hogy milyen roko­ni viszony­ban áll­nak egy­más­sal. Ezt köve­tő­en a vád­lott arcon rúgta sér­tet­tet, aki a rúgás követ­kez­té­ben a föld­re esett. A férfi pró­bált fel­áll­ni, azon­ban ez nem sike­rült, mert a vád­lott ismét az arcá­ba rúgott, majd miu­tán a föl­dön fekvő sér­tet­tet még egy­szer a tes­tén is meg­rúg­ta, távo­zott a helyszínről.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.