Főoldal » Archív » Saját pártfogóját ölte meg - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki bosszú­ból meg­öl­te azt az idős embert, aki koráb­ban több­ször is segí­tett rajta.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő rend­kí­vül sze­gé­nyes körül­mé­nyek között élt, és évek óta vég­zett ház körü­li mun­ká­kat a közel 90 éves fér­fi­nál és élet­tár­sá­nál, akik emel­lett enni­va­ló­val is segí­tet­ték őt. Ennek elle­né­re a férfi az idős embert több­ször is meg­lop­ta, ami miatt több eljá­rás is folyt ellene.

Az egyik eljá­rás miatt az elkö­ve­tő meg­ha­ra­gu­dott a sér­tett­re, és bosszú­ból meg akar­ta őt verni. 2019. már­ci­u­sá­nak egyik éjsza­ká­ján ebből a cél­ból meg­je­lent a sér­tett házá­nál, majd a pad­lá­son keresz­tül bement a lakó­tér­be, a zárt szo­ba­aj­tó abla­kát betör­ve a háló­szo­bá­ba ment, és az ott alvó sér­tet­tek­re támadt.

A zajra fel­éb­re­dő férfi sér­tet­tet egy lapát­tal test­szer­te, leg­alább har­minc alka­lom­mal meg­ütöt­te, illet­ve bal vál­lán egy kés­sel meg­szúr­ta. Az esz­mé­le­tét vesz­tő férfi után a szin­tén fel­éb­re­dő pár­já­ra támadt, akit elő­ször meg­ütött, majd sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re akart ráven­ni. Miu­tán a sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott magá­hoz vette a ház kul­csa­it és a férfi sér­tett mobil­te­le­fon­ját, majd távo­zott a helyszínről.

Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kéz­tö­rést és arc­sé­rü­lést, míg a férfi sér­tett több test­tá­jé­kon is csont­tö­rést vala­mint szúrt sérü­lést is elszen­ve­dett. Az idős férfi a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en bele­halt sérüléseibe.

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.