Főoldal » Archív » Saját sérült gyermekeit is az autóban hagyta a balesetező vádlott- FOTÓVAL

Vád­ira­tot nyúj­tott be a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki 2018 már­ci­u­sá­ban egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen autó­já­val – a kanyar­ban kicsúsz­va – behaj­tott a temp­lom­kert­be, majd a vele utazó három sérült gye­re­ket a kocsi­ban hagy­va távo­zott a helyszínről. 

A 39 éves férfi három gyer­me­ket szál­lí­tott aznap, közü­lük kettő a saját gyer­me­ke volt.

A sebes­ség hely­te­len meg­vá­lasz­tá­sa miatt azon­ban a jár­mű­vel az egyik kanyar­ban kisod­ró­dott, és a kerí­tést átsza­kít­va a temp­lom­kert­be haj­tott, ahol egy szo­bor­nak ütköz­ve állt meg.

A gyer­me­kek közül mind­há­rom meg­sé­rült, a vád­lott tizen­egy éves fiá­nak a keze is eltört.

Ennek elle­né­re a férfi a gyer­me­kek­hez nem hívott segít­sé­get, ehe­lyett saját magát szál­lít­tat­ta el a helyszínről.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak minő­sí­tett ese­té­vel és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ja. Tet­té­ért négy év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.