Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Saját testvérét vádolta hamisan- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy fia­tal­em­ber meg­szö­kött a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből, majd a vele szem­ben sza­bály­sér­tés miatt intéz­ke­dő rend­őr­nek saját test­vé­re nevét és ada­ta­it adta meg.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint idén janu­ár­ban az egyik győri bíró­ság­ról szö­kött meg a jelen­leg 19 éves férfi.

Egy hónap­pal később, feb­ru­ár­ban ittas álla­pot­ban a zebra lám­pá­já­nak piros jel­zé­se elle­né­re egy főút egyik jár­da­szi­ge­té­re sétált az egyik bevá­sár­ló­köz­pont előtt.

A rend­őri intéz­ke­dés során saját test­vé­re nevét és ada­ta­it adta meg, mellyel – az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint - elkö­vet­te a hamis vád vétségét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a jelen­leg is javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét töltő fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei foly­tat­ták le, az ügy tár­gyá­ban pedig a Győri Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.