Főoldal » Hírek » Saját ügyfeleit rabolta ki két prostituált Budapesten - videóval és fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pest VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két huszon­éves, szex­mun­ká­ból élő nővel szem­ben, akik egy eset­ben meg­lop­ták az ügy­fe­le­i­ket, egy másik alka­lom­mal pedig lég­pisz­tollyal rabol­tak ki két fér­fit, ami­ben már két tár­suk is közreműködött.

A vád­irat sze­rint a két - 20, illet­ve 24 éves – nő 2020 nya­rá­tól, mint­egy fél éven keresz­tül pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből tar­tot­ta fenn magát.

Ennek során a vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a tőlük sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást igény­be vevő ügy­fe­lek­től érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el. Ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en, 2020. szep­tem­ber 16-án, ami­kor egy V. kerü­le­ti lakás­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tot­tak két ügy­fe­lük­nek – a figyel­met­len­sé­gü­ket kihasz­nál­va –, tőlük mobil­te­le­font, kar­órát, kész­pénzt, bank- és hitel­kár­tyá­kat, sze­mé­lyi okmá­nyo­kat tulaj­do­ní­tot­tak el több mint 100.000 Ft érték­ben. A vád­lot­tak ezután a meg­szer­zett bank- és hitel­kár­tyák­kal az V. kerü­let­ben három külön­bö­ző ATM auto­ma­tá­nál is meg­pró­bál­tak pénzt leven­ni. A veszé­lyez­te­tett érték 750.000 Ft volt.

Egy későb­bi eset­ben a vád­lot­tak már két férfi tár­su­kat is bevon­ták a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be. Meg­be­szél­ték, hogy a fér­fi­ak a hely­szín köze­lé­ben vára­koz­nak, és szük­ség ese­tén köz­re­mű­köd­nek majd a két szex­mun­kás mene­kü­lé­sé­ben. Ennek meg­fe­le­lő­en a nők 2021. janu­ár 18-án egy VI. kerü­let lakás­ban kihasz­nál­ták az ügy­fe­le­ik figyel­met­len­sé­gét, és eltu­laj­do­ní­tot­ták a mobil­te­le­fon­ja­i­kat. Ezt köve­tő­en el akar­ták hagy­ni a lakást, az ajtó azon­ban zárva volt, és mivel a két férfi köz­ben keres­ni kezd­te az érté­ke­it, ezért kia­bál­ni kezd­tek, és tele­fo­non érte­sí­tet­ték a közel­ben vára­ko­zó tár­sa­i­kat. Ezután az egyik nő a tás­ká­já­ból elő­vett egy lég­pisz­tolyt, amit a sér­tet­tek­re fogott, és lelö­vés­sel fenye­get­te őket. Idő­köz­ben két férfi tár­suk is a lakás­hoz ért, akik a bejá­ra­ti ajtót rug­dos­ni kezd­ték, és köz­ben a sér­tet­te­ket han­go­san fenye­get­ték. A két nő végül a tár­sas­ház folyo­só­já­ra nyíló abla­kán keresz­tül mászott ki a lakás­ból. Ugyan­ezen az abla­kon keresz­tül az egyik férfi tár­suk egy tőr­rel szúró moz­du­la­to­kat tett az egyik sér­tett irá­nyá­ba, a másik férfi táma­dó pedig a női tár­sá­sá­tól átvett lég­pisz­tollyal lövést adott le a sér­tett feje irá­nyá­ba, ami a fér­fit a nya­kán talál­ta el. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tett kísér­le­te, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a két női vád­lott az első eset­ben, a lopás elkö­ve­té­se után, a meg­szer­zett bank­kár­tyák­kal pénzt pró­bál leven­ni az egyik automatánál.

A fotón a szem­lén készült pisz­toly látható.