Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Saját unokája fosztotta ki az idős beteg férfit- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott nagy­ap­ja, aki egy mező­kö­ves­di gon­do­zó ház­ban lakik 2020. május hónap köze­pén a dél­előt­ti órák­ban elment egy helyi pénz­in­té­zet­be, hogy fel­ve­gye a nyugdíját.

A kész­pénzt az irat­tár­cá­já­ba helyez­ve kabát­ja belső zse­bé­be tette. Ami­kor vissza­fe­lé ment, össze­ta­lál­ko­zott uno­ká­já­val, a vád­lot­tal, aki meg­szó­lí­tot­ta és invi­tál­ta, hogy vala­hol igya­nak meg egy pálin­kát. A sér­tett – mivel egyéb­ként sem tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal – ezt eluta­sí­tot­ta, ekkor azon­ban a vád­lott benyúlt a kabát­já­ba, és elvet­te tőle a pénz­tár­cá­ját az abban lévő mint­egy 60 000 Ft össze­gű kész­pénz­zel együtt és eltávozott.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyét a beteg­sé­gé­ből és élet­ko­rá­ból adó­dó­an las­sult gon­dol­ko­dá­sú és moz­gá­sú, azaz a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sér­tett sérel­mé­re követ­te el.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.