Főoldal » Hírek » Saját zsebbe kézbesített – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy ellen, aki a vád sze­rint pos­tás­ként több pénz­kül­de­ményt is magá­nak tar­tott meg.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő több éven keresz­tül pos­tai kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zott a nagy­ká­tai járás­ban. Rend­sze­re­sen kéz­be­sí­tett pénz­kül­de­mé­nye­ket is.

2019 októ­be­ré­ben nehéz anya­gi hely­zet­be került. Elha­tá­roz­ta, ezen úgy segít, hogy kéz­be­sí­tés helyett a kisebb érté­kű utal­vá­nyok össze­ge­it meg­tart­ja magá­nak. A cím­zet­tek alá­írá­sa­it ekkor ő hami­sí­tot­ta és kifi­ze­tett­ként elszá­mol­ta a posta felé.

A hiányt úgy akar­ta pótol­ni, hogy a később kéz­be­sí­tés­re átvett más össze­gek­ből a koráb­ban kieset­tek részé­re – ha késve is – de kéz­be­sí­ti majd a pénzt.

Az elkö­ve­tő 2019 októ­be­re és decem­be­ré­nek vége között tizen­négy sér­tett részé­re össze­sen közel ötszáz­ezer forin­tot – java­részt gyer­me­kek után járó ellá­tást, kisebb össze­gű nyug­el­lá­tást vagy egyéb jára­dé­kot – nem kéz­be­sí­tett. Egy panasz­ra indult belső vizs­gá­lat során fény derült a cse­lek­mé­nye­i­re és a sér­tet­te­ket ezután kár­ta­la­ní­tot­ták.

A nő ellen kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség.