Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Saját zsebre dolgozott a futár

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 33 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki más­fél hónap alatt több mint 2,6 mil­lió forint kárt oko­zott a mun­kál­ta­tó­já­nak azzal, hogy 20 cso­mag árá­val nem szá­molt el.

A 33 éves kecs­ke­mé­ti férfi futár­ként dol­go­zott, fel­ada­ta a meg­ren­delt kül­de­mé­nyek kéz­be­sí­té­se volt. A kiszál­lí­tá­so­kat köve­tő­en a vád­lott­nak a kiszál­lí­tott cso­ma­gok ellen­ér­té­ké­vel napi szin­ten el kel­lett volna szá­mol­nia a mun­ka­adó­ja felé, de a nagy­fo­kú biza­lom miatt erre még­sem ilyen gya­ko­ri­ság­gal került sor. 2017. novem­ber 27. és 2018. janu­ár 10. között, a zsú­folt kará­cso­nyi idő­szak­ban a vád­lott 20 eset­ben a rábí­zott kül­de­ményt kéz­be­sí­tet­te ugyan a cím­zet­tek­nek, azon­ban az ellen­ér­té­ket mun­kál­ta­tó­já­nak nem adta át, hanem jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ta. A férfi rend­sze­res haszon­ra töre­ked­ve alig más­fél hónap alatt 20 cso­mag árá­val, össze­sen több mint 2,6 mil­lió forint­tal nem szá­molt el. 

A saját zseb­re dol­go­zó futár a fenti összeg­ből utóbb két alka­lom­mal össze­sen 1.500,- eurot meg­té­rí­tett a futár­cég­nek, egyik isme­rő­se pedig továb­bi 200.000,- Ft-ot fize­tett meg, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár­ból össze­sen 665.560,- Ft térült meg. A futár­cég kérte a fenn­ma­ra­dó kára megtérítését.

 A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a futár­cég­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.