Főoldal » Archív » Saját zsebre dolgozott a pénzügyi szolgáltató alkalmazottja

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy pénz­ügyi szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­val is fog­lal­ko­zó cég 6 alkal­ma­zott­já­val szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye