Főoldal » Hírek » Sajátjaként adta el az előzőleg lopott bronz szobrot – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között egy érté­kes bronz szob­rot vitt el egy helyi kiál­lí­tás­ról.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus 13. nap­ján meg­je­lent egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi művé­sze­ti köz­pont­ban meg­ren­de­zett szo­bor­ki­ál­lí­tá­son. A kiál­lí­tott műtár­gyak közül egy 200.000 forint érté­kű bronz szob­rot egy­sze­rű­en leemelt annak tar­tó­osz­lo­pá­ról, és a háti­zsák­já­ba rejt­ve, kisé­tált az épü­let­ből. Még aznap elment egy használtcikk-kereskedésbe, ahol 2.000 forin­tért elad­ta a szob­rot úgy, hogy valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy az a saját­ja, majd az erről kiál­lí­tott véte­li jegyet alá­ír­ta.

A lopás­sal oko­zott 200.000 forint kár a szo­bor lefog­la­lá­sá­val, majd tulaj­do­no­sá­nak tör­té­nő vissza­adá­sá­val meg­té­rült.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re rója azt is, hogy a tavaly egy műsza­ki áru­ház­ból ello­pott egy fej­hall­ga­tót. Emel­lett két­szer kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott a város­ban, ami­kor ittas álla­pot­ban tett­leg bán­tal­maz­ta a vele szó­vál­tás­ba keve­re­dett sze­mé­lye­ket.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit minő­sí­tett lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vala­mint két rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­gé­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.