Főoldal » Archív » Sajtóbeszélgetésre meghívó a Győri Fellebbviteli Főügyészségen

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség saj­tó­be­szél­ge­tést tart, amely­re tisz­te­let­tel meg­hív­ja az írott és az elekt­ro­ni­kus sajtó képviselőit.

A hely­szín: Győr, Domb u. 10. Tanácsterem

Az idő­pont: 2018. augusz­tus 28. 10.00 óra

A témák:

  • Az új Be. ügyé­szi tájé­koz­ta­tás­sal kap­cso­la­tos meg­vál­to­zott szabályai
  • Az ún. Tompa Eszter-ügyben a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indítványa

Kérem, hogy rész­vé­te­lü­ket szí­ves­ked­je­nek a gyor.fell@mku.hu e-mail címen elő­ze­te­sen jelezni.