Ugrás a tartalomra
Főoldal » Sajtókapcsolat » Kommunikációs és Sajtófőosztály

Kommunikációs és Sajtófőosztály

Mun­ka­tár­sa­ink a 2001 óta műkö­dő saj­tó­szó­vi­vői háló­za­tot irányítják.

A Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lya tájé­koz­ta­tást ad:

chevron

a Leg­főbb Ügyész­ség hatás­kö­ré­be tar­to­zó ügy­ben foly­ta­tott ügyé­szi tevékenységről, 

chevron

az egész ügyé­szi szer­ve­ze­tet érin­tő kérdésekről, 

chevron

az ügyész­ség által lefoly­ta­tott vizsgálatról.

A konk­rét ügyek­kel kap­cso­la­tos meg­ke­re­sé­sek­kel köz­vet­le­nül a terü­le­ti­leg ille­té­kes szó­vi­vőhöz cél­sze­rű fordulni.

A Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tá­lya a Nem­ze­ti Média- és Hír­köz­lé­si Ható­ság által bejegy­zett médiatartalom-szolgáltatókkal tart kap­cso­la­tot, a részük­re küldi a Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleményeit.

Ha sze­ret­ne fel­ke­rül­ni a cím­lis­tánk­ra, kérem, küld­jön üze­ne­tet a sajto@mku.hu e-mail címre. 

A szó­vi­vői mun­kánk­ra vonat­ko­zó rész­le­tes sza­bá­lyo­kat a Leg­főbb Ügyész által kiadott Saj­tó­uta­sí­tás tartalmazza.

az ügyész­sé­gi Saj­tó­uta­sí­tás itt elérhető:

Elérhetőség:

Leg­főbb Ügyész­ség Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tály
Cím: 1055 Buda­pest, Markó utca 16.
Tele­fon: 06-1-354-5774
E-mail: sajto@mku.hu