Főoldal » Hírek » Sárba ragadt a cseh embercsempész páros furgonja - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy cseh fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben, akik a talál­ko­zá­si pon­ton a bérelt fur­gon­juk­kal elakad­tak a sár­ban. Végül a tovább­szál­lí­tás­ra váró 14 szír ille­gá­lis határ­át­lé­pő segí­tet­te őket kisza­ba­dí­ta­ni, azon­ban így sem jutot­tak messzire.

A vád­irat sze­rint a cseh férfi és az élet­tár­sa – az ügy két vád­lott­ja – egy fel­hő­ala­pú alkal­ma­zá­son keresz­tül az isme­ret­len meg­bí­zó­juk­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en még Cseh­or­szág­ban kibé­rel­tek egy fur­gont és azzal 2022. szep­tem­ber 25-én éjjel Magyar­or­szág­ra érkez­tek. Más­nap dél­előtt, a meg­bí­zó­tól kapott GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve meg­je­len­tek a szerb-magyar határ köze­lé­ben lévő talál­ko­zá­si pon­ton, ahol már ott vára­ko­zott az ún. „kísé­rők” segít­sé­gé­vel az állam­ha­tárt til­tott módon átlé­pő 14 kül­föl­di férfi.

A csem­pész páros férfi tagja által veze­tett fur­gon azon­ban a dűlő­úton elakadt a sár­ban. Ekkor a kísé­rők uta­sí­tá­sá­ra a tovább­szál­lí­tás­ra váró jog­el­le­nes határ­át­lé­pők segí­tet­tek a fur­gont kisza­ba­dí­ta­ni, majd mind­annyi­an beszáll­tak a rak­tér­be. Nem jutot­tak azon­ban messzi­re, mert a készen­lé­ti jár­őrök Bát­mo­nos­to­ron elfog­ták őket.

Az ügyész­ség a cseh fér­fit és nőt több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­su­kat is indít­vá­nyoz­za. A páros letar­tóz­ta­tás­ban várja, hogy ügyük­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság dön­tést hozzon.