Főoldal » Hírek » Sárban akadt el a menekülő embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mol­dáv fér­fi­nak, aki 9 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és társa egy sze­mély­gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. A belé­pést köve­tő­en 2022. janu­ár 29. nap­ján 22 óra körül Öttö­mös kül­te­rü­le­tén fel­vet­tek a jár­mű­be 9, magát afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a gya­nú­sí­tott meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A férfi ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök ezt meg­aka­dá­lyoz­ták és iga­zol­tat­ni akar­ták a gya­nú­sí­tot­tat, aki egy föld­út­ra hajt­va meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban pár száz méter múlva a sár­ban elakadt. Ezután a férfi és társa az autó­ból kiszáll­va a rend­őrök elől elfu­tott, közü­lük a gya­nú­sí­tot­tat sike­rült elfog­ni, elő­ál­lí­ta­ni és őri­zet­be venni.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott és elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A rend­őri intéz­ke­dés­sel kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/rendorkezen-ket-ujabb-embercsempesz-es#