Főoldal » Archív » Se pénz, se segítség

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy har­minc­két éves férfi és társa ellen, akik gyó­gyí­tó szol­gál­ta­tást ígér­tek a meg­té­vesz­tett sér­tett­nek, aki­től 98.000 Ft-ot sike­rült szerezniük.

Az első­ren­dű vád­lott 2018. júli­us ele­jén egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon magát gyó­gyí­tó médi­um­ként hir­det­te „mágus, gyó­gyí­tó, ron­tás­le­ve­lő, tenyér­jós” tevé­keny­sé­gét ajánl­va. A hir­de­tés­re fel­fi­gyelt az egyik Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen élő sér­tett, aki talál­ko­zót egyez­te­tett a vádlottakkal.

A vád­lot­tak 2018. júli­us ele­jén meg­je­len­tek a sér­tett ott­ho­ná­ban, ahol téve­dés­be ejtet­ték őt azt állít­va, hogy az első­ren­dű vád­lott kép­zett reiki mes­ter, aki ekként, társa asszisz­ten­si köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, egy szer­tar­tás elvég­zé­sé­vel meg tudja gyó­gyí­ta­ni a sér­tett távol lévő lányát. Tény­le­ge­sen a vád­lott kép­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zett, és nem sze­re­pelt az egész­ség­ügyi dol­go­zók nyil­ván­tar­tá­sá­ban sem, így egész­ség­ügyi - köz­tük ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti - tevé­keny­ség önál­ló vég­zé­sé­re nem volt jogo­sult, ami­vel társa is tisz­tá­ban volt.

A vád­lot­tak szer­tar­tá­sos táv­gyó­gyí­tást szín­lel­tek a sér­tett előtt, majd ellen­ér­ték­ként 90.000 Ft meg­fi­ze­té­sét kér­ték. A szín­lelt szol­gál­ta­tás­sal téve­dés­be ejtett sér­tett a kért összeg­ből ekkor 60.000 Ft-ot kifi­ze­tett a vád­lot­tak­nak, és – mivel több kész­pénz­zel nem ren­del­ke­zett – kéré­sük sze­rint továb­bi 8.000 Ft érték­ben ita­lo­kat, gyógy­szert és a ház­nál lévő virá­go­kat adott nekik.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja – társa egyet­ér­té­sé­vel – még ugyan­azon a napon éjfél körül tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­tet azzal, hogy a kapu­já­nál áll­nak. Azt állí­tot­ta, hogy az égi­ek­kel dol­go­zik, küldi az ener­gi­át a sér­tett lányá­nak, aki attól job­ban lesz. Ekkor 20.000 Ft meg­fi­ze­té­sét kérte a sér­tet­től, de neki az azon­na­li fize­tés nem állt mód­já­ban, ezért a vád­lott közöl­te, hogy az össze­get más­nap­ra sze­rez­ze be, ellen­ke­ző eset­ben nem tud tovább az égi­ek­hez fohász­kod­ni, így a már kifi­ze­tett összeg is abla­kon kido­bott pénz lesz. A sér­tett a téve­dés­be ejtés hatá­sá­ra más­nap dél­ben a pén­zért jelent­ke­ző másod­ren­dű vád­lott­nak a 20.000 Ft-ot is átadta.

A vád­lot­tak­nak azon­ban még ez a pénz sem volt elég, a követ­ke­ző nap is fel­ke­res­ték a sér­tet­tet azért, hogy az ere­de­ti­leg kért 90.000-ból fenn­ma­ra­dó 10.000 Ft-ot a sér­tett fizes­se meg, ami­nek a téve­dés­ben lévő sér­tett ele­get tett. A vád­lot­tak a cse­lek­mé­nyük­kel így össze­sen 98.000 Ft kárt okoz­tak a sér­tett­nek, mely kár nem térült meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a két, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A sér­tett a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, a pol­gá­ri jogi igény­ről ugyan­csak a bíró­ság dönt.