Főoldal » Archív » Se tűzifa, se pénz

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves pécsi fér­fi­vel szem­ben, aki apró­hir­de­tés­ben meg­té­vesz­tő módon tűzi­fát kínált eladás­ra, a vétel­árat egy összeg­ben előre utaló áldo­za­ta azon­ban az ígért fát nem kapta meg és pén­zé­nek is bot­tal üthe­ti a nyo­mát.

 

Az 52 éves pécsi férfi isme­ret­len női tár­sá­val együtt elha­tá­roz­ta, hogy rend­sze­res haszon remé­nyé­ben úgy csal ki pénzt mások­tól, hogy csa­lárd módon tűzi­fát kínál ház­hoz szál­lí­tás­sal eladás­ra, cse­ré­be a vétel­árat előre meg­fi­zet­te­ti áldo­za­ta­i­val. Ennek érde­ké­ben a férfi Szi­get­szent­mik­ló­son bank­szám­lát nyi­tott, mert a vétel­ár­hoz átuta­lás­sal ter­ve­zett hoz­zá­jut­ni. Ter­mé­sze­te­sen a vád­lott­nak nem volt sem tűzi­fá­ja, sem szál­lí­tó­jár­mű­ve, így nem is volt mit elad­nia és leszál­lí­ta­nia.

 

A vád­lott Bács-Kiskun megye napi­lap­já­ban tűzi­fa eladás­ról szóló hir­de­tést adott fel, ame­lyet meg­te­kint­ve 2017. május 30-án egy szent­ki­rá­lyi férfi fel­hív­ta a meg­adott mobil­te­le­fon­szá­mot. A hívást nem a vád­lott, hanem női társa fogad­ta, aki azt állí­tot­ta, hogy a fa egy Somogy megyei erdő­gaz­da­ság tulaj­do­nát képe­zi és a ren­de­lést köve­tő­en a sér­tett lak­cí­mé­re fog­ják kiszál­lí­ta­ni. A szent­ki­rá­lyi férfi a tele­fon­be­szél­ge­tés során 10 m3 tűzi­fát ren­delt meg, majd a meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a 165.000,- Ft össze­gű vétel­árat még aznap elutal­ta a nő által meg­adott bank­szám­la­szám­ra.

 

A sér­tett a tűzi­fát nem kapta meg és a hir­de­tés­ben meg­adott tele­fon­szá­mon ezután sen­kit nem tudott elér­ni. Az által átutalt össze­get a vád­lott még aznap kész­pénz­ben fel­vet­te a bank­szám­lá­já­ról. A sér­tett kérte kára meg­té­rí­té­sét, ezért a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A vád­lott a csa­lást alig néhány hónap­pal azután követ­te el, hogy előző bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult.

 

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös, külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.