Főoldal » Hírek » Sebességtúllépéssel okozott balesetet Debrecen egyik legforgalmasabb útján - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy elő­zést köve­tő­en neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző személygépkocsinak.

A fia­tal, kevés veze­té­si gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző vád­lott 2020. novem­ber 27-én a kora dél­utá­ni órák­ban sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen egyik leg­for­gal­ma­sabb, város­ba beve­ze­tő útján. A férfi a biz­ton­sá­gi övét hasz­nál­ta, azon­ban a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt túl­lép­ve közlekedett.

Az adott úton egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­hoz érkez­ve úgy elő­zött meg egy másik sze­mély­gép­ko­csit, hogy a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba tör­té­nő vissza­ér­ke­zé­se­kor az eltúl­zott sebes­ség miatt az autó jobb olda­li kere­kei neki­üt­köz­tek az útpad­ká­nak, majd a jármű onnan átsod­ró­dott a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba. Ekkor érke­zett oda a sér­tett által veze­tett sze­mély­au­tó, amely­ben továb­bi két sze­mély tar­tóz­ko­dott utas­ként, mind­annyi­an becsa­tolt biz­ton­sá­gi övvel köz­le­ked­tek. A vád­lott nem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést, a sze­mély­gép­ko­csi ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző járműnek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len sze­mély­au­tó veze­tő­je nyolc napon túl gyó­gyu­ló, míg az autó egyik utasa és a vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A férfi KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset és kelet­ke­zett a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérülése.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.