Főoldal » Hírek » Segédmotorral hajtott az árokba - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas­sá­ga miatt nem ész­lel­te az őt előző gép­ko­csit a segédmotor-kerékpárral köz­le­ke­dő férfi, ezért a gép­ko­csi­nak ütkö­zött, majd az árok­ban kötött ki.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a 60-as éve­i­ben járó vád­lott 2022. május 23-án a helyi presszó­ban elfo­gyasz­tott két üveg sört és egy fél deci pálin­kát, majd segéd­mo­tor­ke­rék­pár­já­val, bukó­si­sak nél­kül haza indult. Az úton halad­va balra nagy ívben akart befor­dul­ni, az irány­jel­ző­jét is működ­tet­te, azon­ban nem ész­lel­te az ő elő­zé­sét meg­kez­dő sze­mély­gép­ko­csit. Ahogy a segéd­mo­tor­ke­rék­pár­ral átlép­te a fele­ző vona­lat, neki­üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi hátsó részé­nek, majd a köze­li árok­ba borult.

A vád­lott meg­úsz­ta kisebb boka­sé­rü­lés­sel, de a hely­szín­re érke­ző rend­őrök érez­ték a lehe­le­tén az alko­holt, ezért vér­vé­tel­re elő­ál­lí­tot­ták. A vád­lott véré­ben 1,28 ezre­lék alko­hol volt, ami enyhe fokú ittas álla­pot­nak felel meg.

Az ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je pénz­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A bal­eset­ről a tér­fi­gye­lő kame­ra készí­tett felvételt.