Főoldal » Hírek » Segédmunkásként dolgozó gyermek kezeit préselte össze a flakonfúvó gép – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés és gyer­mek­mun­ka miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik mun­ka­szer­ző­dés és mun­ka­vé­del­mi okta­tás nél­kül fog­lal­koz­tat­tak egy 15 éves fiút, aki­nek mun­ka­vég­zés köz­ben a kezei a fla­kon­fú­vó gép prés­po­fái közé szorultak.

A vád sze­rint a Kecs­ke­mét kör­nyé­ki cég műszak­ve­ze­tő­je és telep­ve­ze­tő­je 2021 már­ci­u­sá­ban, isko­la­idő­ben, alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként, gép­ki­szol­gá­ló segéd­mun­kás mun­ka­kör­ben műanyag fla­kon­fú­vó gépen fog­lal­koz­tat­ta a 15 éves fiút. A gyer­mek a műszak­ve­ze­tő hívá­sá­ra, a telep­ve­ze­tő szó­be­li enge­dé­lye alap­ján kez­dett el az üzem­ben dol­goz­ni. A vád­lot­tak tisz­tá­ban vol­tak vele, hogy a sér­tett még kis­ko­rú és orvo­si alkal­mas­sá­gi vizs­gá­la­ton nem vett részt. A fiút a gép keze­lé­sé­re sem oktat­ták ki meg­fe­le­lő­en, ennek elle­né­re önál­ló­an kezel­te azt. A fiú az ötö­dik mun­ka­nap­ján, 2021. már­ci­us 5-én, dél­után benyúlt a fla­kon­fú­vó gép prés­po­fái közé, amely össze­pré­sel­te mind­két kezét.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett mind­két kezén mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A veszé­lyes mun­ka­esz­köz­nek minő­sü­lő gép benyú­lás elle­ni védel­met biz­to­sí­tó elekt­ro­mos kap­cso­lói nem vol­tak bekap­csolt álla­pot­ban, ezál­tal a gépen való mun­ka­vég­zés foko­zott veszéllyel járt, ami­ről a vád­lot­tak­nak tudo­má­suk volt.

A vád­lot­tak meg­szeg­ték azt a sza­bályt, amely sze­rint a gépet csak fel­nőtt­ko­rú, arra meg­fe­le­lő­en kiok­ta­tott sze­mély kezel­he­ti, aki egy éves - fel­ügye­let mel­lett szer­zett - gya­kor­lat­tal ren­del­ke­zik. A telep­ve­ze­tő vád­lott a fia­tal­ko­rú mun­ka­vál­la­ló fog­lal­koz­ta­tá­sá­ra elő­írt sza­bá­lyo­kat is meg­szeg­te, mert 16. élet­évét be nem töl­tött kis­ko­rút csak isko­lai szü­net ideje alatt lehet fog­lal­koz­tat­ni, továb­bá nem biz­to­sí­tot­ta az egész­sé­get nem veszé­lyez­te­tő, biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés feltételeit.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint gyer­mek­mun­ka bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a bal­ese­tet okozó fla­kon­fú­vó gép látható.