Főoldal » Archív » Segíteni akart, kifosztották – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt az ellen a pécsi férfi ellen, aki 2016 júni­u­sá­ban úgy lopta el a neki szál­lást adó idős sér­tett lap­top­ját, hogy a sér­tett köz­ben a lakás­ban aludt.

A vád­lott 2016. júni­us 19-én Pécs kele­ti részén olcsó albér­le­tet kere­sett, ami­kor a szá­má­ra isme­ret­len 82 éves későb­bi sér­tett fel­aján­lot­ta, hogy őt és barát­nő­jét gép­ko­csi­já­val elvi­szi egy címre, ahol talál­hat­nak szál­lást. Mivel a meg­adott helyen üres lakás nem volt, ezért a sér­tett meg­en­ged­te a pár­nak, hogy nála alud­ja­nak, az ő egy­szo­bás laká­sá­ban.
Miu­tán az idős sér­tett elaludt, a vád­lott ezt kihasz­nál­va elvit­te az alvó sér­tett­hez közel, az ablak­pár­ká­nyon elhe­lye­zett lap­to­pot, illet­ve magá­hoz vette a sér­tett gép­ko­csi­já­nak kul­csát, majd a gép­ko­csi­val az éjsza­kai órák­ban a lakás elől elhaj­tott.

Mivel a vád­lott a lap­to­pot akkor lopta el, ami­kor az idős sér­tett aludt, és így a bűn­cse­lek­ményt fel­is­mer­ni, elhá­rí­ta­ni nem tudta, ezért a vád­lott cse­lek­mé­nye kifosz­tás bűn­tet­té­nek minő­sül, amit a tör­vény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get.
Az ügyész­ség a fér­fit a fen­ti­e­ken kívül jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja, mert a sér­tett gép­ko­csi­ját annak enge­dé­lye nél­kül, jogo­su­lat­la­nul hasz­nál­ta.