Főoldal » Hírek » Segített nekik az idős asszony, de kegyetlenül megölték - vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik még 2020 janu­ár­já­ban Vámos­mi­ko­lán meg­öl­tek egy köze­lük­ben lakó idős asszonyt, akit azután házuk mögöt­ti gödör­be rej­tet­tek.

A vád­irat sze­rint a nő és a férfi élet­társ­ként éltek Vámos­mi­ko­lán egy romos ház­ban. A köze­lük­ben lakó, het­ven év felet­ti sér­tett asszony több­ször is segí­tet­te a nőt kisebb dol­gok­kal. Ennek elle­né­re ő 2020 janu­ár­já­ban meg­lop­ta az asszonyt, aki azon­ban erre rájött és meg­fe­nye­get­te őt, hogy ha nem adja vissza neki az érté­ke­it, akkor fel­je­len­ti.

A fel­je­len­tés­től tart­va a nő élet­tár­sa 2020. janu­ár 7-én áthív­ta a sér­tet­tet a házuk­ba azzal, hogy vissza­ad­ják az elvitt dol­go­kat. Miu­tán becsal­ták a házba, együt­te­sen bán­tal­maz­ni kezd­ték az idős asszonyt.

Ita­los­üveg­gel, tég­la­da­rab­bal és kala­páccsal ütöt­ték, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös arc­ko­po­nya­tö­rést vala­mint több csi­go­lyá­já­nak és bor­dá­já­nak töré­sét is elszen­ved­te. Emel­lett kés­sel is meg­se­bez­ték őt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt.

Ezután a holt­tes­tet az elkö­ve­tők egy sze­me­tes­zsák­ba cso­ma­gol­ták és az ingat­la­nuk hátsó részén lévő gödör­be tet­ték, majd a teset külön­bö­ző hul­la­dék­kal fed­ték el.

A női elkö­ve­tő azon­ban még aznap fel­tár­ta a cse­lek­ményt egy isme­rő­sé­nek, aki érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket.

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tők ellen előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és a nő ellen lopás vét­sé­ge miatt is vádat emelt.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak a hely­szí­nen készült fény­kép­fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-vamosmikolan