Főoldal » Hírek » Segítő szándékú érdeklődésére megrongálták az autóját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves és egy 21 éves férfi ellen garáz­da­ság, jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­te, vala­mint ron­gá­lás és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint 2020. janu­ár első nap­ja­i­ban az éjsza­kai órák­ban a sér­tett férfi gép­jár­mű­vé­vel Alsó­zsol­ca és Sajó­lád közöt­ti főút­vo­na­lon köz­le­ke­dett, ami­kor az úton gya­log­ló vád­lot­ta­kat ész­lel­te, és egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal tudta kike­rül­ni őket, majd nem sok­kal távo­labb az út mel­lett meg­állt, kiszállt az autó­ból oda­ment a vád­lot­tak­hoz és érdek­lő­dött tőlük, hogy nem történt-e vala­mi bajuk.

A két vád­lott azon­ban rög­tön agresszí­ven lépett fel, a náluk lévő fa karók­kal a kezük­ben fenye­ge­tőz­tek, mire a sér­tett annyi­ra meg­ijedt, hogy az autó­ját is hát­ra­hagy­va Alsó­zsol­ca irá­nyá­ba elfu­tott, hogy elke­rül­je a bántalmazást.

A vád­lot­tak közül az idő­seb­bik üldöz­te egé­szen a tele­pü­lés ele­jé­ig, míg vádlott-társa, aki egyéb­ként ittas álla­pot­ban volt, az autó­hoz ment, és a fa karó­val betör­te a szél­vé­dőt és az egyik ablak­üve­get, ezután beszállt a gép­jár­mű­be és azt Alsó­zsol­ca bel­te­rü­le­té­ig vezet­te, majd egy keresz­te­ző­dés­ben hát­ra­hagy­va eltávozott.

A sér­tett idő­köz­ben rend­őri segít­sé­get kért, akik Alsó­zsol­cán az autót meg­ron­gá­ló vád­lot­tat meg­ta­lál­ták és az intéz­ke­dés kere­té­ben alko­hol­szon­dát is alkal­maz­tak, amely pozi­tív ered­ményt mutatott.

Az autó­ban több mint 130.000 forint ron­gá­lá­si kár keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak közül az idő­seb­bel szem­ben elzá­rás bün­te­tést, míg a fia­ta­lab­bik­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.