Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Segítőkészségét kihasználva károsította meg nagy összeggel az idős nőt az elkövető – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki egy idős, jóhi­sze­mű asszonyt káro­sí­tott meg éve­ken keresztül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő 2020-ban ismer­ke­dett meg a nyug­dí­jas sér­tet­tel, aki­nek akkor egy ízü­le­ti fáj­dal­mak­ra hasz­ná­la­tos kré­met érté­ke­sí­tett. A vád­lott már ekkor is álné­ven mutat­ko­zott be az idős asszony­nak. Később is kap­cso­lat­ban marad­tak, rend­sze­re­sen beszél­tek telefonon.

A beszél­ge­té­se­ik során derí­tet­te ki a vád­lott, hogy a sér­tett­nek több for­rás­ból is van­nak rend­sze­res bevé­te­lei. Kita­pasz­tal­ta azt is, hogy az asszony könnyen befo­lyá­sol­ha­tó, hiszé­keny és rend­kí­vül segí­tő­kész is. Az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy ezen tulaj­don­sá­go­kat kihasz­nál­va meg­szer­zi a sér­tett pén­zét. Ennek érde­ké­ben külön­bö­ző indo­kok­ra hivat­koz­va 2020 május eleje és 2022 május vége között több, mint 80 alka­lom­mal kért és kapott kisebb-nagyobb össze­ge­ket köl­csön a sér­tet­től, ame­lye­ket - a sér­tett­nek tett ígé­re­te elle­né­re - nem kívánt visszafizetni.

A kéré­se­i­nek indo­kai vál­to­za­to­sak, de min­dig olyan jel­le­gű­ek vol­tak, hogy a sér­tett nem tudott azok­ra nemet mon­da­ni. Kért beteg­ség­re fel­írt gyógy­szer kivál­tá­sá­ra épp­úgy, mint élel­mi­szer­re vagy test­vé­re teme­té­sé­nek költ­sé­ge­i­re. Volt olyan is, hogy ingat­la­ná­ban meg­szün­te­tett áram­szol­gál­ta­tás vissza­kap­cso­lá­sá­ra, más­kor pedig fia kül­föl­dön tör­tént halá­los köz­le­ke­dé­si bal­ese­te miatt szük­sé­ges kül­föl­di ki- és haza­u­ta­zás költségeire. 

A vád­lott azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy a köl­csö­nö­ket egy érté­ke­sí­tés alatt álló ház eladá­sa után neki visszafizeti.

Az össze­gek tíz­ezer - pár száz­ezer forint közöt­ti össze­gig ter­jed­tek. A két év alatt közel kilenc és fél­mil­lió forin­tot sike­rült kicsal­nia az elkö­ve­tő­nek az idős asszonytól.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.