Főoldal » Hírek » Segítség helyett megkárosította ismerősét a csalárd nő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 55 éves nővel szem­ben, aki segí­tett isme­rő­sé­nek adó­vissza­té­rí­té­sé­nek inté­zé­sé­nél, azon­ban a sér­tett­nek járó össze­get saját bank­szám­lá­já­ra utal­tat­ta és elköltötte.

A vád­lott a kór­ház­ban ismer­ke­dett meg a sér­tett nővel, aki­vel egye­bek mel­lett arról is beszél­get­tek, hogy beteg­sé­ge után önel­len­őr­zés­sel adó­vissza­té­rí­tést kérhet.

Mivel a sér­tett járat­lan volt az adó­ügyek inté­zé­sé­ben, ezért elfo­gad­ta a vád­lott által fel­aján­lott segít­sé­get és átad­ta részé­re a szük­sé­ges okmá­nya­it, ira­ta­it. A vád­lott a nyom­tat­vá­nyo­kon azon­ban a sér­tett tudta nél­kül saját bank­szám­la­szá­mát adta meg, így az adó­ha­tó­ság a valót­lan okirat alap­ján a vád­lott­nak utal­ta át a közel 250.000 forintot.

A vád­lott a szám­lá­já­ra érke­zett, sér­tett­nek járó össze­get kész­pénz­ben fel­vet­te és saját cél­ja­i­ra fordította.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.