Főoldal » Hírek » Segítséget ígért, ehelyett kifosztotta az idős embereket - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a vád sze­rint miu­tán külön­bö­ző valót­lan állí­tá­sok­kal beju­tott két idős, szé­kes­fe­hér­vá­ri ember laká­sá­ba, elvit­te értékeiket.

A vád­irat sze­rint a nő 2019 decem­be­ré­ben azzal az aján­lat­tal, hogy taka­rí­tást vál­lal, beju­tott a 79 éves sér­tett laká­sá­ba. A nő a taka­rí­tás helyett átku­tat­ta a férfi ott­ho­nát, majd 8.500,-Ft kész­pénz­zel és egy mobil­te­le­fon­nal távozott.

A vád­lott 2020 decem­ber ele­jén egy 71 éves nő laká­sá­ba pedig azzal a hivat­ko­zás­sal kért bebo­csá­tást, hogy Miku­lás cso­ma­got oszt. Az elkö­ve­tő cso­ma­got nem adott a sér­tett­nek, azon­ban a lakás­ból közel 60.000,-Ft érték­ben arany éksze­re­ket vitt magával.

A nő továb­bá 2020 janu­ár ele­jén egy szé­kes­fe­hér­vá­ri élel­mi­szer­üz­let­ben vásár­ló idős nő húz­ha­tó kézi­ko­csi­já­ból lopott el egy pénz­tár­cát 12.000,-Ft kész­pénz­zel és sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, majd a polc­ról is elemelt és ruhá­za­tá­ba rej­tett egy mosó­szert, vala­mint egy dezodort.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű nő jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt lát­szik elkövetni.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indítványozta.