Főoldal » Hírek » Segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről az ittas gázoló-vádemelés FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az itta­san veze­tett autó­já­val két gyer­me­ket ütött el az úttes­ten, és a hely­szín­ről anél­kül haj­tott el, hogy részük­re segít­sé­get nyúj­tott volna.

A vád­irat sze­rint a férfi a sze­mély­gép­ko­csi­ját 2020. júli­us 22. nap­ján, Vér­tes­sző­lő­sön ittas álla­pot­ban vezet­te. A férfi az eny­hén balra kanya­ro­dó útsza­ka­szon haladt, ahol az úttest szé­lén, az út vonal­ve­ze­té­sé­vel pár­hu­za­mo­san egy­más mel­lett elhe­lye­zett szé­ke­ken két kis­ko­rú sér­tett ült. A vád­lott ittas­sá­ga miatt a kanyar­ban elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, emi­att a jármű a két szé­ken ülő gyer­me­ket elütöt­te. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az egyik gyer­mek­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sai, a másik gyer­mek­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sai mel­lett bal olda­li fel­kar­csont­tö­ré­se és jobb olda­li alszár­csont­tö­ré­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.