Főoldal » Hírek » Segítségnyújtás ürügyén rabolták ki a sértettet – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két nővel és egyi­kük gyer­me­ké­vel szem­ben, akik tavaly októ­ber­ben rabol­tak ki egy bicik­li­ző nőt.

A vád­irat sze­rint a két nő és egyi­kük már fel­nőtt­ko­rú gyer­me­ke 2020. októ­ber 22. nap­ján, este 10 óra­kor sétál­tak Csong­rád bel­te­rü­le­tén. Velük szem­ben kerék­pár­ral köz­le­ke­dett a sér­tett, aki mun­ka­he­lyé­ről tar­tott haza. A vád­lot­tak köze­lé­be érve a sér­tett kerék­pár­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ról annak fém­ko­sa­ra leesett, és a kosár­ban levő táska tar­tal­ma, töb­bek között mobil­te­le­fon, pénz­tár­ca, e-cigaretta az utcán szét­szó­ró­dott. A nő legug­golt össze­szed­ni érték­tár­gya­it, ami­kor a vád­lot­tak ezt ész­lel­ve elha­tá­roz­ták, hogy meg­lop­ják. Ebből a cél­ból egyi­kük meg­kér­dez­te a sér­tet­tet, hogy van-e ciga­ret­tá­ja, míg a másik vád­lott azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy segít a kerék­pár­ra vissza­ten­ni a kosa­rát. A sér­tett a segít­ség­nyúj­tást elfo­gad­va elfor­dult, míg a másik két vád­lott eltu­laj­do­ní­tot­ta a nő mobil­te­le­fon­ját és tás­ká­ját a benne levő mint­egy 70.000 forint kész­pénz­zel, érték­tár­gyak­kal és okira­tok­kal együtt. A tele­fon azon­ban a vád­lott kezé­ben meg­csör­rent, ame­lyet a sér­tett ész­lelt és vissza­kö­ve­tel­te azt. A vád­lot­tak a sér­tett kéré­sét meg­ta­gad­ták, majd közö­sen bán­tal­maz­ták őt úgy, hogy ököl­lel arcon ütöt­ték, hajá­nál fogva rán­gat­ták, vala­mint lefogták. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. 

Rövid­del a cse­lek­ményt köve­tő­en a helyi rend­őrök iga­zol­tat­ták a vád­lot­ta­kat, és tőlük az eltu­laj­do­ní­tott érték­tár­gyak nagy részét lefog­lal­ták és a sér­tett­nek kiadták.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Mind­há­rom vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, egyi­kük vissza­eső­ként, míg társa külö­nös vissza­eső­ként követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A vád­eme­lés­kor rész­ben letar­tóz­ta­tás­ban, rész­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést töltő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.