Főoldal » Hírek » Segítségnyújtást színlelve kifosztotta mozgássérült áldozatát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves nő ellen kifosz­tás, csa­lás, lopás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő 2021. janu­ár végén, dél­előtt, Sajó­szent­pé­te­ren egy elekt­ro­mos kocsi­val köz­le­ke­dő, idős­ko­rú moz­gás­sé­rült­től ellop­ta a pénz­tár­cá­ját. A nő ugyan­ezen tele­pü­lé­sen egy pul­ton hagyott pénz­tár­cát is elvett. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár végén, a dél­előt­ti órák­ban, Sajó­szent­pé­te­ren ész­re­vet­te, hogy a kerék­pár­úton egy 75 éves moz­gás­sé­rült asszony elekt­ro­mos kocsi­val elakadt. Több járó­ke­lő a segít­sé­gé­re sie­tett, köz­tük a vád­lott. A nő azt szín­lel­te, hogy ő is segí­te­ni akar, azon­ban a hely­ze­tet arra hasz­nál­ta, hogy ellop­ta a sér­tett pénz­tár­cá­ját az abban lévő 600 forint kész­pénz­zel, TB kár­tyá­val és bank­kár­tyá­val. A bank­kár­tyát rövid­del ezután hasz­nál­ta egy dohány­bolt­ban, ciga­ret­tát és alko­holt vásá­rolt. Ezután a bank­kár­tyát vissza­tet­te a pénz­tár­cá­ba, és ami­kor talál­ko­zott a lánya élet­tár­sá­val, átad­ta a pénz­tár­cát azzal, hogy vigye be a bolt­ba, mert ő azt ott meg­ta­lál­ta. A fér­fi­nak nem volt tudo­má­sa a bűn­cse­lek­mény­ről, így a pénz­tár­cát, mint talált tár­gyat átad­ta a bolti dol­go­zók­nak.

A vád­lott 2021. május ele­jén, a dél­előt­ti órák­ban, Sajó­szent­pé­te­ren egy dohány­bolt­ban vásá­rolt, ami­kor ész­re­vet­te, hogy az előt­te vásár­ló férfi a pul­ton hagy­ta a pénz­tár­cá­ját. A nő azt eltu­laj­do­ní­tot­ta a benne lévő 350.000 forint kész­pénz­zel, sze­mély­iga­zol­vánnyal, lak­cím­kár­tyá­val, veze­tői enge­déllyel és egyéb sze­mé­lyes ira­tok­kal együtt. A pénz­tár­cát átad­ta a bolt előtt vára­ko­zó 13 éves lányá­nak azzal az uta­sí­tás­sal, hogy azt vigye haza.

A vád­lott és a lánya a pénz­ből mint­egy 250.000 forin­tot közö­sen elköl­töt­tek. A lánya a sze­mé­lyes ira­to­kat meg­elő­ző­leg eldob­ta, később viszont a vád­lott uta­sí­tá­sá­ra össze­szed­te, és a pénz­tár­cá­val együtt a sér­tett házá­nak udva­rá­ra bedob­ta.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, továb­bá indít­vá­nyoz­ta koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát.