Főoldal » Hírek » Sem embert, sem állatot nem kímélt - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal és állat­kín­zás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki 2022 novem­be­ré­ben előbb édes­ap­ját bán­tal­maz­ta, majd két kölyök­macs­ká­ju­kat neki­dob­ta a fal­nak, ami­től az álla­tok elpusztultak. 

A vád­irat sze­rint a Pécs kör­nyé­ki falu­ban élő férfi 2022. novem­ber 16-án, dél­után ott­hon volt édes­ap­já­val és kis­fi­á­val. Édes­ap­ja rászólt a vád­lott­ra, hogy tegye le a mobil­te­le­fon­ját és inkább a fiá­val fog­lal­koz­zon. A vád­lott erre nem rea­gált, ezért az édes­ap­ja kivet­te a mobil­te­le­font a kezé­ből és ledob­ta a föld­re. A tele­fon szét­tört, ettől a vád­lott ide­ges lett, kia­bált és szi­dal­maz­ta az édes­ap­ját, aki ezért kiment a ház elé, hogy segít­sé­get hívjon.

A vád­lott követ­te az édes­ap­ját az utcá­ra, ahol szit­ko­zó­dá­sok köze­pet­te meg­rúg­ta bal lábát, ami­től a sér­tett föld­re esett. Ekkor a férfi több­ször meg­rúg­ta a föl­dön fekvő sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás­tól nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az apa bán­tal­ma­zá­sa után az elkö­ve­tőt a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták és ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tó hatá­ro­zat­ban köte­lez­ték arra, hogy 72 órára marad­jon távol édesapjától.

A férfi a hatá­ro­zat elle­né­re még aznap éjsza­ka vissza­ment a ház­hoz, bement, betör­te az édes­ap­ja szo­bá­já­nak ajta­ján levő üve­get és szá­mon kérte őt, hogy hol van a fia. A sér­tett nem tudott a vád­lott kér­dé­sé­re vála­szol­ni, kiment a ház­ból. A vád­lott ide­ges lett, meg­fog­ta a ház­ban levő két kölyök­macs­kát és azo­kat a fal­hoz dobta, ami­től a két állat elpusz­tult, a férfi pedig azo­kat kidob­ta az utcára.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett nem kérte a fia meg­bün­te­té­sét, így könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem lehet őt fele­lős­ség­re vonni.

A vád­lott cse­lek­mé­nye garáz­da­ság vét­sé­gé­nek és állat­kín­zás bűn­tet­té­nek minő­sül, vele szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.