Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Semmilyen hatása nincs az uniós bírói döntésnek a dr. Czeglédy Csaba és társai ellen indult büntetőügyre

A teg­na­pi napon meg­je­lent hírek sze­rint az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal adó­igaz­ga­tá­si eljá­rás­ban hozott hatá­ro­za­tá­val szem­ben benyúj­tott jog­or­vos­la­tok­nak helyt adva a Humán Ope­rá­tor Zrt-nek adott iga­zat. Minden­nek azon­ban a több mint 6 mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt indult bűn­ügy­re kiha­tá­sa nincs. 

Az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga által hozott dön­tés a NAV és a Humán Ope­rá­tor Zrt. közöt­ti adó­igaz­ga­tá­si eljá­rás­ban fel­me­rült vitát zárta le. A bírói dön­tés saj­tó­ban meg­je­lent indo­ko­lá­sa sze­rint a 2015-ös adó­évet tekint­ve a dr. Czeg­lédy Csaba által veze­tett Humán Ope­rá­tor Zrt. jog­sze­rű­en alkal­maz­ta beval­lá­sa­i­ban a for­dí­tott áfá­val szem­ben az egye­nes adó­zás mód­sze­rét, vagy­is az álta­la befo­ga­dott szám­lák áfa­tar­tal­mát levo­nás­ba helyez­ve nyúj­tot­ta be adó­be­val­lá­sa­it. A dr. Czeg­lédy Csaba és tár­sai ellen indult bűn­ügy­ben az elkö­ve­tés mód­sze­re pon­to­san ez, vagy­is az áfát is tar­tal­ma­zó szám­lák befo­ga­dá­sa, beval­lá­sa és az áfa jogo­su­lat­lan levo­nás­ba helye­zé­se volt. A dr. Czeg­lédy Csaba által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet ugyan­is a vád sze­rint úgy foga­dott be áfát tar­tal­ma­zó szám­lá­kat alvál­lal­ko­zó­já­tól és igé­nyel­te vissza azok áfa­tar­tal­mát, hogy azok adó­tar­tal­ma soha, így a bűn­szer­ve­zet leg­al­só szint­jét képe­ző isko­la­szö­vet­ke­ze­tek által sem került megfizetésre.

A for­dí­tott áfára vonat­ko­zó tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás beve­ze­té­sé­re éppen azért került sor, hogy az ilyen és ehhez hason­ló elkö­ve­té­si maga­tar­tás­sal meg­va­ló­su­ló költ­ség­ve­té­si csa­lá­so­kat meg lehes­sen előz­ni, ille­tő­leg akadályozni.

A vád­irat tár­gyá­vá tett cse­lek­mény­ben az ügyész­ség sze­rint a Humán Ope­rá­tor Zrt. éppen azért nem alkal­maz­ta később sem a for­dí­tott áfára vonat­ko­zó sza­bá­lyo­zást és tar­tot­ta fenn bűn­cse­lek­ményt is meg­va­ló­sí­tó elkö­ve­té­si mód­sze­rét és a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­si rend­sze­rét, hogy tovább foly­tat­has­sa az álla­mi költ­ség­ve­tést meg­ká­ro­sí­tó bűncselekményeket.

Az, hogy az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga által meg­ha­tá­ro­zott íté­let sze­rint erre a 2015-ös adó­évet tekint­ve a Humán Ope­rá­tor Zrt. nem is lett volna köte­les, a fen­ti­ek­re figye­lem­mel a bün­te­tő­jo­gi meg­íté­lés szem­pont­já­ból rele­van­ci­á­val nem bír. A bíró­sá­gi dön­tés­ből csu­pán azt a követ­kez­te­tést lehet levon­ni, hogy a dr. Czeg­lédy Csaba által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet ebben a 2015-ös évben is ugyan­az­zal a mód­szer­rel követ­te el a költ­ség­ve­té­si csa­lást, aho­gyan 2011-től kez­dő­dő­en és oko­zott vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költségvetésnek.