Főoldal » Archív » Sertést lopott egy biztonsági őr- kerítésen keresztül adogatták ki a malacokat a telepről

A vád­lott vagyon­őr­ként dol­go­zott egy ácsi ser­tés­te­le­pen. Meg­ál­la­po­dott isme­rő­sé­vel V. K. vád­lot­tal abban, hogy segít neki a telep­ről ser­té­se­ket lopni, köz­re­mű­kö­dé­sé­ért alkal­man­ként 5.000 forin­tot kért. Ennek meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak 2013. ápri­lis – május között 3 db, egyen­ként leg­alább 100 kg súlyú hízót kihaj­tot­tak az ólaj­tó előtt par­ko­ló gép­jár­mű­höz, majd az álla­to­kat berak­ták a cso­mag­tar­tó­ba és a jár­mű­vel V. K. vád­lott a hely­szín­ről elhaj­tott. A követ­ke­ző alka­lom­mal a vád­lot­tak 6 db, egyen­ként leg­alább 20 kg súlyú mala­cot lop­tak el úgy, hogy azo­kat a kerí­té­sen átad­ták egy­más­nak, majd az álla­to­kat ismé­tel­ten a gép­ko­csi­ba rakták.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-lopásról