Főoldal » Archív » Sérült, magatehetetlen barátjuk pénzét vették el – kifosztásért felelnek

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat két Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik az ittas, velük együtt szó­ra­ko­zó isme­rő­sük­től húsz­ezer forin­tot vet­tek el.

A vád sze­rint a sér­tett 2017. szep­tem­ber 23-án este együtt ita­lo­zott a két vád­lot­tal az egyik vád­lott becs­kei házá­ban. Miu­tán az ital elfo­gyott, az egyik férfi a köze­li kocs­má­ba indult után­pót­lá­sért, amire a sér­tett oda akar­ta adni a nála lévő húsz­ezer forin­tot. A vád­lott ezt akkor nem vette el, mivel társa egy kisebb cím­le­tű bank­je­gyet adott át neki. Miu­tán az alko­hol meg­ér­ke­zett, a fér­fi­ak tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, eköz­ben össze­vi­tat­koz­tak, majd a két vád­lott a sér­tet­tet meg is ütötte.

A sér­tett az este folya­mán több­ször is elesett, utol­já­ra arc­cal zuhant a sző­nyeg­re a lakás nap­pa­li­já­ban, amely miatt az orrát is eltör­te, és a föld­ről nem tudott felkelni.

A mel­let­te tar­tóz­ko­dó vád­lot­tak közül az egyik kivet­te a hason fekvő férfi far­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját, és abból elvet­te a húsz­ezer forin­tot, tár­sá­val pedig közöl­te, hogy a pénzt más­nap fel­vált­ja, annak felét átad­ja neki, amibe a férfi belegyezett.

Ez azon­ban már nem tör­tént meg, mert más­nap a sér­tett fel­je­len­tést tett, a rend­őség pedig a pénzt lefog­lal­ta, így a kár megtérült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.