Főoldal » Hírek » Séta a Fiumei Úti Sírkertben
A Fiu­mei Úti Sír­kert­ben sétál­va a tör­té­ne­lem leve­gő­jét érez­het­jük, a régi korok és a közel­múlt kiemel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek sír­jai az emlé­ke­zés mel­lett az akko­ri éle­tet is felidézik. 
 
Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te közös sétát szer­ve­zett a sír­kert­be, híres ügyé­szek - így Deák Ferenc, Edvi Illés Károly, Kos­suth Lajos, Kozma Sán­dor, Liget­ku­thy Iván, Megyery Ist­ván, Szé­kely Ferenc, Wlas­sics Gyula - sír­ja­it, mau­zó­le­u­ma­it keres­ték fel. Éle­tük, pályá­juk fel­idé­zé­sé­ben a Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­te és dr. Maté­csa Arte­mon az egye­sü­let elnö­ke segített. 
 
A részt­ve­vők lerót­ták kegye­le­tü­ket a 2020-ban elhunyt dr. Kovács Tamás volt leg­főbb ügyész sír­já­nál is.