Főoldal » Hírek » Sikálóval verte meg áldozatát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tett és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő 2020. május ele­jén, Ruda­bá­nyán, köz­te­rü­le­ten rátá­madt egy ittas álla­po­tú fér­fi­ra, több­ször meg­ütöt­te, majd ami­kor a férfi elme­ne­kült, de vissza­tért kezé­ben egy siká­ló­val, azt elvet­te tőle és azzal is bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. május ele­jén, az esti órák­ban, Ruda­bá­nyán össze­ta­lál­ko­zott a kocs­má­ból haza­in­du­ló, erő­sen ittas fér­fi­val. Szó­vál­tás­ba keve­red­tek, de tett­le­ges­ség nem tör­tént, mind­ket­ten más irány­ba mentek.

Később egy műve­lő­dé­si ház par­ko­ló­já­ban a vád­lott újból meg­lát­ta az ittas fér­fit, oda­ment hozzá és fejen ütöt­te. A férfi hát­rált, de újabb ütést kapott. Hado­ná­szó moz­du­la­tok­kal pró­bál­ta távol tar­ta­ni a táma­dót, aki a dere­kát átfog­va a föld­re vitte, és tovább bán­tal­maz­ta. A bán­tal­ma­zás­nak az vetett végett, hogy járó­ke­lők szét­vá­lasz­tot­ták őket, és a fér­fit vissza­tar­tot­ták, amíg a sér­tett elmenekült.

Fél óra eltel­té­vel a sér­tett egy - több mint 70 cm hosszú - siká­ló­val érke­zett vissza. Ezt látva a vád­lott felé indult, és egy fia­tal­ko­rú fiú­tól átvett favessző­vel támadt a sér­tett­re. Majd a siká­ló is hozzá került, és a már mene­kü­lő sér­tet­tet azzal bán­tal­maz­ta úgy, hogy üldö­zés köz­ben a sér­tet­tel együtt ő is elesett, de még tar­kón ütöt­te a fér­fit. A föl­dön lévő sér­tet­tet meg­rúg­ta, akit a fiú favessző­vel ütött meg. A férfi a siká­ló­val újból ütni akart, de a sér­tett futás­nak eredt, végül leült egy jár­da­sze­gély­re, ahol már nem bán­tal­maz­ták, csak fenyegetőztek.

A siká­ló az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­köz­nek minősül.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a fej­bő­rén 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett el, de az elkö­ve­tés esz­kö­ze és a bán­tal­ma­zás módja alkal­mas lehe­tett volna súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A fia­tal­ko­rú tekin­te­té­ben az eljá­rást egy évi idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, és elren­del­te párt­fo­gó felügyeletét.